เกาะยะกุชิมะ

Home / มรดกทางธรรมชาติ / เกาะยะกุชิมะ

เกาะยะกุชิมะ เป็นเกาะรูปทรงกลม เป็นมรดกโลก พร้อมกับ ปราสาทฮิเมจิ วัดโฮรีว และเทือกเขาชิระกะมิ เกาะยะกุชิมะ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ต่างๆ  อาทิ  กวาง  ลิง เป็นต้น   และมีหมู่บ้านเล็กๆ 2 แห่ง ตั้งอยู่ นอกจากนั้นสภาพอากาศบนเกาะที่มีตั้งแต่สถาพอากาศแบบเขตกึ่งร้อนชื้นจนถึงสภาพอากาศแบบหนาวเย็น ยังเป็นจุดสนใจของเกาะนี้อีกด้วยค่ะ

ที่ตั้ง  :  จังหวัดคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
จุดเด่น  :  ต้นไม้ หรือ สุงิ ขนาดใหญ่จำนวนมาก อายุนับพันปี , อากาศหนาวเย็น

หลักเกณฑ์การพิจารณา  :  
– เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา
– เป็นที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก


ต้นไม้ขนาดใหญ่ในเกาะยะกุชิมะ


ถนนรถบรรทุก


ท่องป่าดึกดำบรรพ์เกาะยะกุชิมะ